BIP
PL EN
System Informacji Przestrzennej
Aby przesłać do znajomego link z artykułem prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Swoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:
Link:http://www.piotrkow.pl/gospodarka/system-informacji-przestrzennej/
10 + 2
Wyślij wiadomość

Zadania Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru

Pracą Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje Geodeta Miasta jako geodeta powiatowy,
przy pomocy którego prezydent miasta wykonuje zadania z zakresu geodezji i kartografii.
Referat realizuje zadania służby geodezyjnej i kartograficznej - prowadzi:

 • miejski zasób geodezyjny i kartograficzny
 • ewidencję gruntów i budynków
 • gleboznawczą klasyfikację gruntów
 • ochronę znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
 • uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • powiatowe bazy danych wchodzące w skład krajowego systemu informacji o terenie
 • postępowania w sprawach o podział i rozgraniczenie nieruchomości
 • ewidencję numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazw ulic i placów.

Do zadań Referatu w szczególności należy:

 1. przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrażanie katastru,
 2. prowadzenie Miejskiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pod bezpośrednim nadzorem osoby pełniącej funkcję kierownika ośrodka,
 3. prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład Krajowego Systemu Informacji o Terenie,
 4. prowadzenie mapy zasadniczej,
 5. zatwierdzanie projektów osnów w zakresie osnów szczegółowych, prowadzenie osnów geodezyjnych,
 6. zakładanie osnów szczegółowych, mapy zasadniczej i aktualizacja mapy,
 7. prowadzenie ewidencji gruntów, budynków, lokali i gleboznawczej klasyfikacji gruntów oraz wydawanie wypisów i wyrysów,
 8. koordynowanie i uzgadnianie z inwestorami usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w ramach prowadzenia Zespou Uzgadniania Dokumentacji Projektowej pod bezpośrednim nadzorem osoby pełniącej funkcję przewodniczcego ZUDP, prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 9. prowadzenie spraw nazewnictwa ulic, placów, oraz numeracji porządkowej nieruchomości
 10. zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych,
 11. rejestracja, sprawowanie nadzoru oraz administrowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 12. przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
 13. prowadzenie całości spraw z zakresu podziałów i rozgraniczenie nieruchomości, scalania i podziału nieruchomości, scalania i wymiany gruntów,
 14. koordynowanie spraw związanych z przygotowywaniem numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków
 15. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych
 16. prowadzenie spraw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

System Informacji Przestrzennej Piotrkowa Trybunalskiego

 Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - MODGiK
 97-300 Piotrków  Trybunalski, ul.Szkolna 28
 tel. (44) 732-18-07
 fax. (44) 732-18-03
 Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl