BIP
PL EN
Placówki pomocy społecznej
Aby przesłać do znajomego link z artykułem prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Swoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:
Link:http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/pomoc-spoleczna/placowki-pomocy-spolecznej
9 + 4
Wyślij wiadomość

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie elektroniczna skrzynka podawcza
Piotrków Tryb. ul. Próchnika 34
tel. 44-7339003; 44-6495759
www.mopr.piotrkow.pl , email: moprpt@unet.pl

Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. z 2009r. Nr 175 poz.1362 z późniejszymi zmianami):
1.przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2.praca socjalna;
3.prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4.analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5.realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6.rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zadania pomocy społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Piotrków Trybunalski. MOPR realizuje zadania gminy (własne i zlecone) oraz zadania powiatu (własne i zlecone).
Ponadto w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim działają:
1. Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, które realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych.  
2. Zespół ds. Dodatków Mieszkaniowych, który przyjmuje wnioski i wydaje decyzje w sprawie dodatków mieszkaniowych.
3. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – orzeka o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz wydaje legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.
4.  Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, który realizuje  trzy formy pomocy w postaci: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny oraz zaliczki alimentacyjne.
5. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który udziela wsparcia osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach kryzysowych.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34 oraz telefonicznie, nr tel.: 733 – 90 – 03, 733 – 90 – 04, 733 – 90 – 05, 649 – 57 – 59,
a także na stronie internetowej: www.mopr.piotrkow.pl

Placówkami działającymi w pomocy społecznej w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz różnych grup osób i rodzin jako jednostki gminne i powiatowe poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie są:

Dom Dzieckaelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Wysoka 24/26; tel. 44 733 90 09
domdzieckapiotrkow@op.pl , www.bip.ddzpiotrkow.wikom.pl

 

Dom Dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby dzieciom  od 6-tej doby urodzeniowej do 10 roku życia.

Pogotowie Opiekuńczeelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Wojska Polskiego 75; tel. 44 733 91 92
www.bip.popiotrkow.wikom.pl


Pogotowie Opiekuńcze jest wielofunkcyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Jako placówka wielofunkcyjna pełni funkcje:
- interwencyjną – zapewnia dziecku natychmiastową krótkotrwałą opiekę całodobową;
- socjalizacyjną – zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie ;
- konsultacyjno-wspierającą – zapewnia dzieciom i rodzicom wsparcie oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

Środowiskowy Dom Samopomocyelektroniczna skrzynka podawcza

 ul. Dmowskiego 20, tel. 44 649 29 03, www.sds.piotrkow.pl

www.wikom.pl/bip.sdspiotrkow

 

Celem działalności Domu jest udzielanie wsparcia uczestnikom i ich rodzinom w adaptacji do życia z chorobą poprzez:
a) pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego, podtrzymywanie umiejętności wcześniej nabytych oraz zdobywanie nowych;
b) wspieranie samodzielności uczestników i dążenie do ich maksymalnej autonomii poprzez pomoc terapeutyczną, psychologiczno – socjologiczną, pedagogiczną oraz socjalną; c) różnicowanie oferty usług w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników, ich oczekiwań, zainteresowań oraz potrzeb;
d) umożliwienie udziału w terapii grupowej i indywidualnej, grupach wsparcia, tworzenie i wspieranie grup samopomocowych;
e) współpracę z rodzinami uczestników, w tym organizowanie spotkań integracyjnych na terenie Domu oraz poza nim;
f) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
g) poradnictwo;
h) rzecznictwo.
2.Do podstawowych zadań Domu należy świadczenie usług w postaci indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna
„Bartek”elektroniczna skrzynka podawcza

ul. Norwida 4; tel. 44 649 76 53,
www.bip.swietlicabartek.wikom.pl

 

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku 5 - 16 lat. Zapewnia opiekę wychowawczą, pomoc socjoterapeutyczną oraz terapię pedagogiczną. Udziela pomocy dydaktycznej, proponuje zajęcia tematyczne (plastyczne, komputerowe, kulinarne, sportowe i rekreacyjne) oraz dożywianie. Współpracuje  z rodzinami podopiecznych. Świetlica prowadzi trzy oddziały: "Słoneczko", "Tęcza", i "Wierzeje".

Dzienny Dom Pomocy Społecznejelektroniczna skrzynka podawcza

ul. Wojska Polskiego 127; tel. 44 646 14 87

www.bip.ddpspiotrkow.wikom.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej to ośrodek wsparcia dziennego działający jako jednostka budżetowa utrzymująca się ze środków finansowych pochodzących z Urzędu Miasta. DDPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób starszych, samotnych oraz niepełnosprawnych.  www.bip.ddpspiotrkow.wikom.pl

Dom Pomocy Społecznej – ul. Żwirki 5/7; tel. 44 647-51-72elektroniczna skrzynka podawcza

www.bip.dompomocypiotrkow.pl , www.dompomocy.piotrkow.pl , sekretariat@dompomocypiotrkow.pl

Dom Pomocy Społecznej jest placówką stacjonarną o zasięgu ponadlokalnym umożliwiającą zarówno pobyt stały jak i okresowy z całodobową opieką. Dom dysponuje 106 miejscami dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.
Miejski Żłobek Dziennyelektroniczna skrzynka podawcza

ulica Belzacka 97E, tel. 44 646-82-58,

www.zlobek.piotrkow.pl, zlobek@zlobek.piotrkow.pl , www.bip.mzdpiotrkow.wikom.pl

Placówka świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci zdrowych od 4 miesiąca do 3 lat. Żłobek jest otwarty 11 miesięcy w roku (w miesiącach lipiec, sierpień żłobek ma miesięczną przerwę urlopową). Przez 5 dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:30, tj.przez 10,5 godziny dziennie - zapewniamy pełny zakres żywienia (trzy posiłki).

Inne placówki pomocy społecznej:

Noclegownia - ul.Wronia 55, 97-300 Piotrków Trybunalski; tel. 44 647 60 18 (zdjęcia poniżej).

Świetlice środowiskowe w Piotrkowie Trybunalskim:

„Biedronka”
Poprzeczna 15, 501-458-195
97-300 Piotrków Trybunalski
„Starówka”
Plac Czarnieckiego 3
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.44 649 82 83,501-458-195

"Wierzeje"

ul. Wrzosowa 8

„Oratorium Św. Antoniego”
Słowackiego 2
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 02 66
Integracyjna przy SOSW
Al. 3 Maja 28/34
97-300 Piotrków Trybunalski
Św. Jana Bosko
Armii Krajowej 19
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 649 84 17
"Słoneczko"
ul. Sienkiewicza 8
"Stokrotka"
ul. Wronia 55/59
"Tęcza"
ul. Broniewskiego 5

Przepisy prawa a osoba niepełnosprawna - wybrane zagadnienia (szczegółowe  - TUTAJ)


Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl