BIP
PL EN
Piotrków w liczbach
Aby przesłać do znajomego link z artykułem prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Swoje imię i nazwisko:
E-mail znajomego:
Link:http://www.piotrkow.pl/nasze-miasto/z-zycia-miasta/piotrkow-w-liczbach
7 + 9
Wyślij wiadomość
Piotrków Trybunalski jest miastem na prawach powiatu. Leży w centralnej Polsce w województwie łódzkim. Jego powierzchnia wynosi 67,25 km2. Zamieszkuje tu 75.589 osób.

 Struktura ludności wg grup ekonomicznych:

 


2011

2012

2013 2014

Ogółem

77.336
/100%/

76.886
/100%/
76.182
/100%/
75.589
/100%/

Wiek przedprodukcyjny
/0-17 lat/

 13.853
/17,91%/

13.642
/17,74%/
13.481
/17,69%/
13.215
/17,48%/

Wiek produkcyjny

M/18-64 lat/

K/18-59lat/

 M  25.078
/32,42%/

K 24.068
/31,12%/

 M  24.855
/32,32%/

K 23.561
/30,64%/

M  24.256
/31,83%/

K 22.950
/30,12%/

  M  24.131
/31,92%/

K 22.892
/30,28%/

Wiek poprodukcyjny

14.337
/18,53%/

14.828
/19,28%/
15.495
/20,33%/
15.351
/20,30%/
 
Ruch naturalny ludności:

 

2011

2012

2013 2014

Małżeństwa

726

631

530

503

Urodzenia 

 667

727

605 

726

Zgony

816

 825

  793

784

Przyrost naturalny

- 149

 - 98

- 188 - 58
 
Migracje ludności:  

 

2011

2012

 2013

2014

Napływ ludności – ogółem

 565

 616

542

510

z miast

236

261

 212

 192

ze wsi

268

271 

  266

 256

z zagranicy

 61

81

64

62

odpływ ogółem

775

698

805

751

do miast

 335

317

368 340

na wieś

 429

373

428

395

za granice

 11

8

9 16

Saldo migracji

 - 210

- 82

- 263

- 241
 
 
 
ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Wg stanu na koniec 2014 roku:
długość sieci wodociągowej z przyłączami – 249,96 km
długość sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami – 244,63 km 

 


2011

2012

2013

2014

Sieć wodociągowa rozdzielcza w km /bez przyłączy/

171,7

172,8

174,06 174,48

Sieć kanalizacji sanitarnej w km  /bez przyłączy/

153,0

157,6

162,71

168,64

Liczba połączeń wodociągowych do budynków mieszkalnych

6.305

6.655

6.724

6.781

Liczba połączeń kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych

3.310

3.387

3.470

3.585
 

CIEPŁOWNICTWO
Długość miejskiej sieci ciepłowniczej wynosiła 48,053 km, w tym:

 

sieć magistralna
w km

sieć rozdzielcza
w km

sieć przyłączeniowa
w km

2011

13,54

13,52

19,25

2012

13,54

13,54

19,44

2013

13,54

 13,65

19,96
2014 13,54 13,91 20,60

SIEĆ GAZOWA

 

Odbiorcy gazu ogółem

Długość sieci gazowej w km
/bez przyłączy/

2011

22.916

128,7

2012

22.983

143,9

2013

23.087

148,7
2014 23.337 153,2

  
SIEĆ ELEKTRYCZNA

 

Odbiorcy zasilani z niskiego napięcia (drobni)

2011

2012

2013 2014

ilość odbiorców

34.892

34.858

34.831 34.892

sprzedaż energii
(w MWh)

92.746

88.822

89.041 86.838

zużycie energii na jednego odbiorcę(w MWh)

2,66

2,55

2,56

2,49

 

Odbiorcy zasilani ze średniego napięcia (wielkoprzemysłowi)

2011

2012

2013 2014

ilość odbiorców

82

81

82 84

sprzedaż energii
(w MWh)

126.442

125.495

126.494 125.774

zużycie energii na jednego odbiorcę
(w MWh)

1.541,98

1.549,32

1.542,61

1.497,31

Informacja o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2014 r. /wg cen ewidencyjnych brutto/:

Grupa

Gmina

Powiat

0 – Grunty

162 581 404,86

2 861 004,40

I - Budynki

228 558 682,74 40 789 296,62

II - Budowle

439 568 035,88 2 322 326,16

III – Kotły, maszyny energetyczne

3 201 789,79 301 317,51

IV – Maszyny, urządzenia, aparaty

11 796 292,38 1 688 637,56

V – Maszyny, urządzenia, aparaty specjalne

1 039 231,52 207 324,91

VI – Urządzenia techniczne

17 242 699,15 1 508 203,93

VII – Środki transportu

1 861 932,73 382 257,34

VIII – Narzędzia, przyrządy ruchome, wyposażenie

9 188 723,08 4 378 560,70

Pozostałe mienie

154 341 494,58 10 205 189,35
Wartości niematerialne iprawne
8 494 963,79 833 971,00

Ogółem

1 037 875 250,50

65 478 089,48

 
Na koniec 2014 roku w ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta wpisanych było 5.748 podmiotów gospodarczych. Ilość przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 580, ilość przedsiębiorców wykreślonej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 615.
Przedsiębiorstwa zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej:

 

2011
2012
2013 2014
Ogółem
5.770
5.733 5.736 5.748
 
 
W roku 2014 stopa bezrobocia w wybranych miastach kształtowała się następująco:
 
 

styczeń
sierpień
grudzień

KRAJ

14,0
11,7
11,5
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
14,5
12,4
11,9

MIASTO Piotrków Trybunalski

13,5
11,8
10,6
POWIAT PIOTRKOWSKI
14,4
11,7
11,1
 
 
miasto
styczeń
sierpień
grudzień
Piotrków Tryb.
13,5
11,8
10,6
Bełchatów
13,9
11,4
11,0
Tomaszów Maz.
18,6
13,7
14,0
Opoczno
17,7
14,0
13,5
 
 
 Kompleksowa informacja znajduje się w Raportach o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, które dostępne są tutaj

 
Biuro Planowania Rozwoju Miasta
ul. Szkolna 28 pok. 37
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. +48 44 732 18 32
fax. + 48 44 732 18 75
e-mail:
k.szymanska@piotrkow.pl

tel. +48 44 732 18 75
e-mail:
obsluga.inwestorow@piotrkow.pl
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

wersja mobilna: m.piotrkow.pl

projekt: UM, realizacja: kambit.pl